Ouders en de school

Ouderraad (OR)

Ouders willen graag betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. Dit kan op veel verschillende manieren. Van het ondersteunen van activiteiten in de groep tot het meebeslissen over ontwikkelingen op langere termijn van De Vuurvlinder in de Medezeggenschapsraad (MR). Daar tussenin bestaat de ouderraad (OR) om eveneens mee te denken, initiatieven te tonen en daarnaast activiteiten te ondersteunen.

De ouderraad heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar fungeert wel als luisterend oor en spreekbuis voor ouders van kinderen op De Vuurvlinder. De groepsleerkrachten en het team zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten op leerling- en groepsniveau. Het initiatief en de coördinatie liggen in dat geval dan ook bij hen. Wanneer activiteiten groepen overschrijden, dan kan de OR coördineren en ondersteunen. De MR, waarin ouders ook vertegenwoordigd zijn, heeft wel beslissingsbevoegdheid. De OR kan richting de MR signalen en adviezen afgeven.

De rol en taken van de OR zijn als volgt samen te vatten:

 • Coördineren en ondersteunen van groepsoverstijgende projecten, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het cultureel project.
 • Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.
 • Mobiliseren van hulpouders indien nodig.
 • ‘Doorgeefluik’ voor de meningen en ervaringen
  van ouders aan de directie en MR.
 • Nemen en uitvoeren van initiatieven in het algemene belang van kinderen op school met toestemming van MR en directie.

 • Om een goede voeling met de ouders van alle groepen te houden, streeft de OR naar een vertegenwoordiging van alle groepsjaren in de OR. Zij komt 10 keer per schooljaar bijeen. Tevens heeft de OR regelmatig overleg met de directie en neemt een OR-lid zitten in de vergadering van de MR.

  Aan het begin van ieder schooljaar verzorgt de OR een korte introductie tijdens de informatieavonden voor ouders. Ongeveer 10 keer per jaar vergadert de OR. Deze vergaderingen kunt u als ouder bijwonen. De data van de vergaderingen staan vermeld op dekalender. Indien u een vergadering van de OR wilt bijwonen, kunt u dit vooraf bij een van de leden aangeven. De OR is bovendien elk jaar op zoek naar nieuwe leden.

  U kunt de leden van de OR bereiken via het mailadres vuurvlinderor@gmail.com. Natuurlijk kunt u de leden van de OR ook altijd op het schoolplein aanspreken als u vragen of opmerkingen heeft.