Ouders en de school

Medezeggenschapsraad (MR)

Wilt u meepraten en meebeslissen over allerlei beleidsmatige en schoolse zaken, dan kunt u zitting nemen in de medezeggenschapsraad. De MR komt 8x per jaar bij elkaar voor een vergadering. Schoolontwikkelingen worden besproken, waarna er vaak een advies ontstaat vanuit de MR aan school. Over sommige onderdelen heeft de MR ook instemmingsrecht. De MR bestaat uit twee geledingen, een oudergeleding en een teamgeleding:

vertegenwoordigers van de ouders:

 • Nicole Weggeman (voorzitter)
 • Tom Kemper
 • Fleur Ingelse
 • Rutger Vermeulen
 • Luuk Hammecher

 • vertegenwoordigers van het team

 • Jac van Vugt
 • Winnifred Garama
 • Angelique Struijk
 • Maarten Ronde/ Noortje Timmers

 • Verder sluit de directeur iedere vergadering aan als gesprekspartner van de MR. Formeel maakt de directeur geen deel uit van de MR.

  Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de MR dan kunt u zich verkiesbaar stellen als de zittingstermijn van 1 van de huidige ouders afloopt. Een termijn is vastgesteld op 3 jaar. Na deze periode kan een ouder ervoor kiezen om af te treden of zich wederom verkiesbaar te stellen. Eventuele nieuwe kandidaten stellen zich tegen de oude kandidaat verkiesbaar. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de voorzitter van de MR. Als u interesse heeft kunt u ook een keer een vergadering bijwonen. De vergaderingen zijn terug te vinden op de kalender.

  Voor de Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO) is door de bestuurscommissie een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ingesteld, de GMR. De GMR bestaat uit een afvaardiging van de gezamenlijke Saltoscholen.