|

Opbrengstgericht werken

Uit onderzoek blijkt dat er een positief verband bestaat tussen opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van hun leerlingen. Scholen waar leerlingen beter presteren, evalueren de leerresultaten van hun leerlingen vaker en trekken conclusies uit die gegevens. Leraren op deze scholen hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en stemmen hun les af op de verschillen tussen hen. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, krijgen die van leraren die daarvoor de specifiek benodigde kennis hebben.

Op De Vuurvlinder hebben we de omschakeling gemaakt van activiteitengericht naar opbrengstgericht onderwijs. De leerkracht begint niet met: ‘Wat gaan we vandaag doen?’ Maar juist met: ‘Wat gaan we vandaag leren?’ Op deze manier wordt de instructie altijd gekoppeld aan het lesdoel.

Na de instructie heeft de leerkracht tijd om direct effectieve feedback op het proces te geven aan de leerlingen. Het lesdoel wordt na een instructie en verwerking altijd geëvalueerd. Dit om de opbrengst te controleren, een nieuwe beginsituatie in beeld te brengen en om voeling te houden met de leerlijnen.

Op schoolniveau vertaalt deze manier van werken zich via de analyses van het Leerling en Onderwijs Volgsysteem van Cito (LOVS). Dit is een belangrijk instrument in het cyclisch kijken naar opbrengsten en onderwijsontwikkeling. Het analyseren van de toetsgegevens, het trekken van de juiste conclusies en het verwerken van de gevolgen daarvan worden geïntegreerd in het dagelijks handelen en in het kwaliteitsbeleid van school.