|

Medezeggenschapsraad (MR)

Wilt u meepraten en meebeslissen over allerlei beleidsmatige en schoolse zaken, dan kunt u zitting nemen in de medezeggenschapsraad. De MR komt 8x per jaar bij elkaar voor een vergadering. Schoolontwikkelingen worden besproken, waarna er vaak een advies ontstaat vanuit de MR aan school. Over sommige onderdelen heeft de MR ook instemmingsrecht.
De MR bestaat uit twee geledingen, een oudergeleding en een teamgeleding:

Vertegenwoordigers van de ouders:

 • Inge van Stiphout
 • Mariana Zuleta Ferrari
 • Marcia van der Bruggen
 • Ellen van der Hout
 • Leroy Koenraat

Vertegenwoordigers van het team

 • Karen Brugel
 • Katrien Heijkers
 • Megan Rijpert
 • Silvy Wiegand

Verder sluit de directeur iedere vergadering aan als gesprekspartner van de MR. Formeel maakt de directeur geen deel uit van de MR.

Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de MR dan kunt u zich verkiesbaar stellen als de zittingstermijn van 1 van de huidige ouders afloopt. Een termijn is vastgesteld op 3 jaar. Na deze periode kan een ouder ervoor kiezen om af te treden of zich wederom verkiesbaar te stellen. Eventuele nieuwe kandidaten stellen zich tegen de oude kandidaat verkiesbaar. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de voorzitter van de MR.

Het mailadres van de MR van De Vuurvlinder is: VUURVLINDER_MR@salto-eindhoven.nl.

Als u interesse heeft kunt u ook een keer een vergadering bijwonen. De vergaderingen zijn terug te vinden op de kalender.

Voor de Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO) is door de bestuurscommissie een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ingesteld, de GMR. De GMR bestaat uit een afvaardiging van de gezamenlijke Saltoscholen.

Ouderraad (OR)

Ouders willen graag betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. Dit kan op veel verschillende manieren. Van het ondersteunen van activiteiten in de groep tot het meebeslissen over ontwikkelingen op langere termijn van De Vuurvlinder in de Medezeggenschapsraad (MR). Daar tussenin bestaat de ouderraad (OR) om eveneens mee te denken, initiatieven te tonen en daarnaast activiteiten te ondersteunen.

De ouderraad heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar fungeert wel als luisterend oor en spreekbuis voor ouders van kinderen op De Vuurvlinder. De groepsleerkrachten en het team zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten op leerling- en groepsniveau. Het initiatief en de coördinatie liggen in dat geval dan ook bij hen. Wanneer activiteiten groepen overschrijden, dan kan de OR coördineren en ondersteunen. De MR, waarin ouders ook vertegenwoordigd zijn, heeft wel beslissingsbevoegdheid. De OR kan richting de MR signalen en adviezen afgeven.

De rol en taken van de OR zijn als volgt samen te vatten:

 • Coördineren en ondersteunen van groepsoverstijgende projecten, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het cultureel project.
 • Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.
 • Mobiliseren van hulpouders indien nodig.
 • ‘Doorgeefluik’ voor de meningen en ervaringen
  van ouders aan de directie en MR.
 • Nemen en uitvoeren van initiatieven in het algemene belang van kinderen op school met toestemming van MR en directie.

Om een goede voeling met de ouders van alle groepen te houden, streeft de OR naar een vertegenwoordiging van alle groepsjaren in de OR. Zij komt 10 keer per schooljaar bijeen. Tevens heeft de OR regelmatig overleg met de directie en neemt een OR-lid zitten in de vergadering van de MR.

Aan het begin van ieder schooljaar verzorgt de OR een korte introductie tijdens de informatieavonden voor ouders. Ongeveer 10 keer per jaar vergadert de OR. Deze vergaderingen kunt u als ouder bijwonen. De data van de vergaderingen staan vermeld op de kalender. Indien u een vergadering van de OR wilt bijwonen, kunt u dit vooraf bij een van de leden aangeven. De OR is bovendien elk jaar op zoek naar nieuwe leden.

U kunt de leden van de OR bereiken via het mailadres vuurvlinder_ouderraad@salto-eindhoven.nl.  Natuurlijk kunt u de leden van de OR ook altijd op het schoolplein aanspreken als u vragen of opmerkingen heeft.

Schoolbieb

De Vuurvlinder is trots op de grote en actuele boekencollectie die in de bibliotheek aanwezig is. Met medewerking van vrijwillige ouders is de schoolbieb iedere ochtend een uurtje open. De ouders zorgen ervoor dat kinderen met hun pasje boeken kunnen komen lenen. Ze zorgen voor de organisatie, administratie en geven advies.

Als u het leuk vindt om hier ook een steentje in bij te dragen kunt u altijd terecht bij de OR of bij de leescoördinator juf Angelique.

Hulpouders pauze

Op De Vuurvlinder hanteren we een 5 gelijke dagen continurooster. Dat betekent dat alle kinderen overblijven. De kinderen lunchen met hun klasgenoten in het eigen lokaal. De pauze is zo georganiseerd dat er steeds maximaal 6 groepen tegelijk buiten spelen. Daarbij worden in de context van onze onderwijsvisie ook activiteiten aangeboden. De pauze wordt begeleid door hulpouders, in afstemming met het team. We zijn altijd op zoek naar hulpouders die ons willen helpen bij het begeleiden van de pauze. Als u wilt helpen, dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht van uw kind.

Overige activiteiten

Naast alle georganiseerde activiteiten vragen we regelmatig hulp aan ouders bij bijvoorbeeld een atelier, een excursie of een andere activiteit waarbij een extra handje welkom is. We zijn erg blij dat ouders van De Vuurvlinder altijd zo enthousiast meehelpen bij al deze gelegenheden. Samen kunnen we veel meer bereiken!